Welkomstbijeenkomst 15/01/2020

15/01 • 13:00 - 17:00

Welkomstbijeenkomst 22/01/2020

22/01 • 13:00 - 17:00

Welkomstbijeenkomst 12/02/2020

12/02 • 13:00 - 17:00

Keynote Expleo Netherlands B.V.

13/02 • 10:00 - 11:00

Keynote ICM

17/02 • 13:30 - 14:30

Welkomstbijeenkomst 19/02/2020

19/02 • 13:00 - 17:00

Keynote NCD Change Business

20/02 • 15:30 - 16:30

2 Gastcolleges ROC van Amsterdam

9/03 • 08:30 - 12:00